فیلم های آموزشی تجارت الکترونیک و امنیت شبکه

فیلم های آموزشی درس “تجارت الکترونیک و امنیت شبکه” پایه دوازده شبکه و نرم افزار رایانه

ردیفعنوان فیلملینک
۱پودمان ۱ – ایجار کار و کسب الکترونیکیمشاهده و دانلود
۲پودمان ۱ – تکنبک اسکمپر بخش اولمشاهده و دانلود
۳پودمان ۱ – تکنبک اسکمپر بخش دوممشاهده و دانلود
۴پودمان ۱ – شناسایی نیاز و ارزیابی ایده هامشاهده و دانلود
۵پودمان ۱ – مدل کار و کسب بخش اولمشاهده و دانلود
۶پودمان ۱ – مدل کار و کسب بخش دوممشاهده و دانلود
۷پودمان ۱ – مدل کار و کسب بخش سوممشاهده و دانلود
۸پودمان ۱ –  مدل کار و کسب بخش چهارممشاهده و دانلود
۹پودمان ۱ – ابعاد تجارت الکترونیکمشاهده و دانلود
۱۰پودمان ۱ – بررسی مدل های تجارت الکترونیکمشاهده و دانلود
۱۱پودمان ۱ – مزایای تجارت الکترونیکمشاهده و دانلود
۱۲پودمان ۱ – پرسونای مشتریمشاهده و دانلود
۱۳پودمان ۱ – نقشه سفر مشتریمشاهده و دانلود
۱۴پودمان ۱ – مراحل ساخت MVPمشاهده و دانلود
۱۵پودمان ۱ –  ایجاد فروشگاه الکترونیکیمشاهده و دانلود
۱۶پودمان ۱ – نمونه و تمرین از بوم کسب و کارمشاهده و دانلود
۱۷پودمان ۲ – فروشگاه الکترونیکیمشاهده و دانلود
۱۸پودمان ۲ – نصب پرستاشاپ(روی میزبان)مشاهده و دانلود
۱۹پودمان ۲ – مدیریت کارمند (کارگاه۱ و ۲ و ۳)مشاهده و دانلود
۲۰پودمان ۲ – پیکربندی اطلاعات فروشگاهمشاهده و دانلود
۲۱پودمان ۲ – تنظیم لوگو و فاوآیکنمشاهده و دانلود
۲۲پودمان ۲ – تنظیم محتوای صفحات ایستامشاهده و دانلود
۲۳پودمان ۲ – پیکربندی اسلایدر تصویرمشاهده و دانلود
۲۴پودمان ۲ – پیکربندی بنر صفحه اصلیمشاهده و دانلود
۲۵پودمان ۲ – حذف محتوای پیش فرض فروشگاهمشاهده و دانلود
۲۶پودمان ۲ – اضافه کردن واحد پولی و مدیریت کاتالوگ افزودن شاخهمشاهده و دانلود
۲۷پودمان ۲ – کارگاه های ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶مشاهده و دانلود
۲۸پودمان ۲ – مدیریت محصول- افزودن محصول جدیدمشاهده و دانلود
۲۹پودمان ۲ – پیکربندی پرداخت ازطریق فیش بانکیمشاهده و دانلود
۳۰پودمان ۲ – نصب ماژول درگاه پرداخت اینترنتیمشاهده و دانلود
۳۱پودمان ۲ – مازول جستجوی لایه ای و پیکربندی آنمشاهده و دانلود
۳۲پودمان ۲ –  ترجمه قالبمشاهده و دانلود
۳۳پودمان ۲ – ارتقا پرستاشاپمشاهده و دانلود
۳۴پودمان ۲ – قانونمند سازی کار و کسب و پلیس فتامشاهده و دانلود
۳۵پودمان ۲ – ایجاد کد تخفیف برای مشتریانمشاهده و دانلود
۳۶پودمان ۲ – مدیریت سفارش ها – بخش اولمشاهده و دانلود
۳۷پودمان ۲ – مدیریت سفارش ها – بخش دوممشاهده و دانلود
۳۸پودمان ۲ – ورود به بازار کار و کسب SEOمشاهده و دانلود
۳۹پودمان ۲ – افزایش SEOمشاهده و دانلود
۴۰پودمان ۲ – واژگان کلیدیمشاهده و دانلود
۴۱پودمان ۲ – تحلیل رفتار کاربر در فروشگاهمشاهده و دانلود
۴۲پودمان ۳ – راه اندازی مسیر یاب – صفحات ۱۱۱ تا ۱۱۲مشاهده و دانلود
۴۳پودمان ۳ – راه اندازی مسیر یاب – صفحات ۱۱۲ تا ۱۱۴مشاهده و دانلود
۴۴پودمان ۳ – راه اندازی مسیر یاب – صفحه ۱۱۴مشاهده و دانلود
۴۵پودمان ۳ – راه اندازی مسیر یاب – صفحه ۱۱۵مشاهده و دانلود
۴۶پودمان ۳ – راه اندازی مسیر یاب – صفحه ۱۱۶مشاهده و دانلود
۴۷پودمان ۳ – راه اندازی مسیر یاب – صفحات ۱۱۷ تا ۱۱۸مشاهده ودانلود
۴۸پودمان ۳ – انجام تنظیمات اولیه مسیریاب – صفحات ۱۱۸ تا ۱۲۰مشاهده و دانلود
۴۹پودمان ۳ – پشتیبان گیری از تنظیمات مسیریاب – صفحه ۱۲۱مشاهده و دانلود
۵۰پودمان ۳ – راه اندازی مسیریابمشاهده و دانلود
۵۱پودمان ۳ – صفحات ۱۲۴ تا ۱۲۵مشاهده و دانلود
۵۲پودمان ۳ – صفحات ۱۲۵ تا ۱۲۶مشاهده و دانلود
۵۳پودمان ۳ – صفحات ۱۲۶ تا ۱۲۸مشاهده و دانلود
۵۴پودمان ۳ – صفحه ۱۲۹مشاهده و دانلود
۵۵پودمان ۳ – صفحات ۱۳۰ تا ۱۳۲مشاهده و دانلود
۵۶پودمان ۳ – صفحات ۱۳۲ تا ۱۳۳مشاهده و دانلود
۵۷پودمان ۳ – صفحات ۱۳۲ تا ۱۳۴ (مهندس وجیهه عابد)مشاهده و دانلود
۵۸پودمان ۳ – کارگاه ۱۰ (مهندس وجیهه عابد)مشاهده و دانلود
۵۹پودمان ۳ – صفحات ۱۳۳ تا ۱۳۴مشاهده و دانلود
۶۰پودمان ۳ – صفحات ۱۳۵ تا ۱۳۶ (مهندس وجیهه عابد)مشاهده و دانلود
۶۱پودمان ۳ – صفحات ۱۳۶ تا ۱۳۸(مهندس وجیهه عابد)مشاهده و دانلود
۶۲پودمان ۳ – صفحات ۱۳۵ تا ۱۳۸مشاهده و دانلود
۶۳پودمان ۳ -صفحات ۱۳۹ تا ۱۴۰ (مهندس وجیهه عابد)مشاهده و دانلود
۶۴پودمان ۳ – صفحات ۱۳۹ تا ۱۴۱مشاهده و دانلود
۶۵پودمان ۳ – صفحات ۱۴۲ تا ۱۴۴مشاهده و دانلود
۶۶پودمان ۴ – صفحات ۱۴۹ تا ۱۵۰مشاهده و دانلود
۶۷پودمان ۴ – صفحه ۱۵۱مشاهده و دانلود
۶۸پودمان ۴ – صفحات ۱۵۳ تا ۱۵۵مشاهده و دانلود
۶۹پودمان ۴ – صفحات ۱۵۶ تا ۱۵۷مشاهده و دانلود
۷۰پودمان ۴ – صفحات ۱۵۸ تا ۱۶۰مشاهده و دانلود
۷۱پودمان ۴ – صفحات ۱۶۱ تا ۱۶۳مشاهده و دانلود
۷۲پودمان ۴ – صفحات ۱۶۳ تا ۱۶۶مشاهده و دانلود
۷۳پودمان ۴ – صفحات ۱۶۶ تا ۱۶۹مشاهده و دانلود
۷۴پودمان ۴ – صفحات ۱۷۰ تا ۱۷۱مشاهده و دانلود
۷۵پودمان ۴ – صفحات ۱۷۲ تا ۱۷۴مشاهده و دانلود
۷۶پودمان ۴ – صفحات ۱۷۵ تا ۱۷۶مشاهده و دانلود
۷۷پودمان ۴ – صفحات ۱۷۷ تا ۱۷۸مشاهده و دانلود
۷۸پودمان ۴ – صفحات  ۱۷۸ تا ۱۸۱مشاهده و دانلود
۷۹پودمان ۵ – صفحات ۱۸۵ تا ۱۸۶مشاهده و دانلود
۸۰پودمان ۵ – صفحات ۱۸۶ تا ۱۸۸مشاهده و دانلود
۸۱پودمان ۵ – صفحات ۱۸۸ تا ۱۸۹مشاهده و دانلود
۸۲پودمان ۵ – صفحات ۱۹۰ ۱۹۲مشاهده و دانلود
۸۳پودمان ۵ – صفحه ۱۹۴مشاهده و دانلود
۸۴پودمان ۵ – صفحات ۱۹۵ تا ۱۹۶مشاهده و دانلود
۸۵پودمان ۵ – صفحات ۱۹۶ تا ۱۹۸مشاهده و دانلود
۸۶پودمان ۵ – صفحات ۱۹۹ تا ۲۰۱مشاهده و دانلود
۸۷پودمان ۵ – صفحات ۲۰۲ تا ۲۰۳مشاهده و دانلود
۸۸پودمان ۵ – صفحات ۲۰۴ تا ۲۰۵مشاهده و دانلود
۸۹پودمان ۵ – صفحات ۲۰۶ تا ۲۰۸مشاهده و دانلود
۹۰پودمان ۵ – صفحات ۲۰۸ تا ۲۱۰مشاهده و دانلود
۹۱پودمان ۵ – صفحات ۲۱۰ تا ۲۱۱مشاهده و دانلود
۹۲پودمان ۵ – صفحات ۲۱۱ تا ۲۱۲مشاهده و دانلود
۹۳پودمان ۵ – صفحه ۲۱۲مشاهده و دانلود
۹۴پودمان ۵ – صفحات ۲۱۲ تا ۲۱۳مشاهده و دانلود
۹۵پودمان ۵ – صفحه ۲۱۳مشاهده و دانلود
۹۶پودمان ۵ – صفحات ۲۱۴ تا ۲۱۶مشاهده و دانلود
۹۷پودمان ۵ – عیب یابی و پشتیبانی و بازگشت به تنظیمات کارخانه دوربینمشاهده و دانلود
۹۸پودمان ۵ – کارگاه ۷مشاهده و دانلود
۹۹پودمان ۵ – کارگاه ۸مشاهده و دانلود
۱۰۰پودمان ۵ – کارگاه ۹مشاهده و دانلود
۱۰۱پودمان ۵ – کارگاه ۱۰مشاهده و دانلود
۱۰۲پودمان ۵ – کارگاه ۱۱مشاهده و دانلود
۱۰۳پودمان ۵ – صفحه ۲۱۳مشاهده و دانلود
۱۰۴پودمان ۵ – صفحات ۲۱۴ تا ۲۱۶مشاهده و دانلود
۱۰۵پودمان ۵- صفحات ۲۱۶ تا ۲۲۱مشاهده و دانلود
منبع جدول